taxis night

PRAVIDLA ZÁVODU

 
__________________________________________________________

 

PŘEKÁŽKY A DETAILNÍ PRAVIDLA >> 

>> Zde naleznete přehled překážek, se kterými se můžete setkat na závodech GLADIATOR RACE. Seznam postupně doplňujeme a aktualizujeme. Pro přehled překážek v konkrétním závodě si prohlédněte sekci MAPA ZÁVODU u daného závodu. <<


_________________________________________________________
 

 

 

Všeobecná pravidla závodu GLADIATOR RACE pořádaným spolkem Sportvisio, z.s.


Tato pravidla jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Organizátorem a závodníkem a je povinností každého závodníka se s nimi dopředu, před registrací seznámit.

Tato pravidla představují obecné zásady závodů GLADIATOR RACE pořádaných Organizátorem. Konkrétní pravidla, vztahující se k jednotlivým závodům se mohou od těchto pravidel v případě potřeby lišit a definovat další dodatečné podmínky, které tyto podmínky mění, upravují či doplňují vzhledem k podmínkám trati jednotlivého závodu.

 1. Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně registroval. Řádnou registrací se rozumí vyplnění přihlašovacího formuláře a včasná úhrada startovného. Při registraci je závodník povinen uvádět pouze pravdivé a úplné údaje. Termíny, do kdy musí být částka připsána na účet spolku Sportvisio, z.s., se sídlem Střední 1724, Hradec Králové 500 08, IČ: 01227602 (dále jen jako „Organizátor“) se nachází na webových stránkách www.gladiatorrace.cz. Registrace a úhrada startovného v místě konání závodu jsou možné pouze v případě volné kapacity závodu.
 2. Závodník se může závodu účastnit pouze po vyplnění a podepsání dokumentu „REVERZ – Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku“. Tento dokument je součástí online registrace. V případě přihlášení do závodu na místě je závodník povinen tento dokument podepsat na místě při registraci. Dokument lze stáhnou  ZDE >>.
 3. Závodník je povinen číst veškeré informace, nařízení a doporučení, které mu jsou předkládány organizátorem akce, včetně emailové komunikace!
 4. Závodník mladší 18 let se může závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce, který svůj souhlas deklaruje vyplněním online-registrace. V případě přihlášení do závodu na místě je zákonný zástupce povinen tento dokument podepsat na místě při registraci. Dokument lze stáhnou  ZDE >>.
 5. Pokud se z jakéhokoli důvodu závodník nemůže či nechce účastnit závodu, umožňuje Organizátor převést startovní číslo na náhradníka, a to ZDARMA za podmínky nahlášení  Organizátorovi nejpozději do data uzavírání online registrací uvedeného na webových stránkách Organizátora www.gladiatorrace.cz  nebo na místě za administrativní poplatek 100,- Kč.
 6. Pokud se z jakéhokoli důvodu závodník nemůže či nechce účastnit závodu a nevyužije možnosti účasti náhradníka, nebude mít Organizátor povinnost vrátit závodníkovi startovné, který na vrácení ztrácí nárok a startovné propadá ve prospěch Organizátora.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný harmonogram závodu či závod zrušit bez náhrady z důvodu okolností způsobených vyšší mocí, živelnou událostí a dále z příčin bezpečnostních a z dalších závažných důvodů (např. mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek - vichřice apod.), na jejichž vzniku Organizátor nenese účast, či bude-li to stanoveno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takovýchto případech nebude mít Organizátor povinnost vrátit závodníkovi startovné, který na vrácení ztrácí nárok a startovné propadá ve prospěch Organizátora. V takovýchto případech nebude mít Organizátor povinnost odškodnit závodníky za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s tímto organizačním opatřením.
 8. Závody konané v sobotu a neděli jsou hodnoceny a vyhlašovány samostatně.
 9. Závodník musí být plavec.
 10. Závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí a tuto skutečnost potvrzuje svou registrací. Uvědomuje si riziko zničení jeho věcí i možného zranění při závodě. Organizátor nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě či jeho sledováním. Závodník se vzdává práva požadovat po Organizátorovi odškodné. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník také svým podpisem před startem. U dětských závodů zodpovídá za toto prohlášení rodič dítěte.
 11. Organizátor neodpovídá závodníkovi za jakoukoli škodu na věcech závodníkem odložených v areálu místa konání závodu včetně věcí uložených v dopravním prostředku či věcí zanechaných kdekoli na trati, vyjma poškození, ztráty nebo zničení věci, kterou závodník odložil v místě k tomu určeném Organizátorem.
 12. Závodník se nemůže účastnit závodu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. V takovém případě nebude závodníku umožněno závod absolvovat.
 13. Závodník musí být pojištěn pro případ úrazu své osoby v průběhu závodu. Organizátor doporučuje závodníkovi uzavřít pojištění pro případ úrazu či způsobení jiné újmy třetím osobám v průběhu závodu. Organizátor umožňuje v rámci registrace uzavřít úrazové pojištění u ČSOB pojišťovny, a.s, ovšem závodník může být pojištěn u jakéhokoli subjektu.
 14. Závodník je povinen přizpůsobit své oblečení danému závodu. Organizátor doporučuje závodníkovi užít pro účel závodu pevnou obuv, sportovní oblečení, které je možné znehodnotit, popřípadě oblečení s logem týmů. Za škodu vzniklou na obuvi, oblečení a dalších doplňcích Organizátor závodníku neodpovídá.
 15. Organizátor zakazuje závodníku použití obuvi s hroty (výjimku mohou tvořit extrémní podmínky typu led, sníh, námraza a potom o této změně budou závodníci informováni) či nevhodného oblečení a doplňků (např. cvočků, náramků, prstýnků, řetízků, karabin), které jsou způsobilé přivodit závodníkovi či třetím osobám újmu. V takovém případě nebude závodníku umožněno závod absolvovat.
 16. Používání magnesia na ruce a jiných lepivých a podpůrných prostředků (vosky, křídy apod.) před i v průběhu závodu je zakázáno. Porušení pravidla může vést k diskvalifikaci. Používání rukavic a jiných textilií kryjící dlaně závodníka je povoleno.
 17. Organizátor doporučuje závodníkovi užít pro účel závodu ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, chrániče kloubů a páteře, fixaci kotníků, atd.
 18. Závodník je povinen řídit se striktně pokyny Organizátora a dalších osob jím pověřených. Závodník je povinen seznámit se s veškerými předkládanými informacemi, nařízení a doporučeními Organizátora a osob jím pověřených.
 19. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat závodníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních závodníků či diváků.
 20. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat závodníka, jehož chování je v rozporu s obecnými pravidly fair-play, nerespektuje pokynů pořadatele, rozhodčích, dobrovolníků nebo jakýmkoli způsobem je uráží.
 21. Závodník nesmí vyběhnout na trasu bez přiřazeného startovního čísla a čipových hodinek, které má připnuté na pravém zápěstí. Při jejich ztrátě nebude moci být změřen závodníkovi přesný čas. Současně bude každému závodníkovi namalováno číslo fixem na obličej nebo paži. Závodník je povinen chovat se tak, aby nedošlo ke ztrátě či poškození čipu a po skončení závodu jej odevzdat na předem určené místo. V případě poškození či ztráty čipu je závodník povinen uhradit Organizátorovi vzniklou škodu a to ve výši 100,- Kč. 
 22. Pokud bude závodník z jakýchkoli důvodů donucen závod předčasně ukončit, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližší osobě pověřené Organizátorem.
 23. Závodník je povinen absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout externí pomoc od diváků. Externí pomocí od diváků se rozumí: jakýkoli zásah do překonávání překážek, podpora a pomoc při běhu. Závodník nesmí přijmout jídlo ani pití od externí pomoci vyjma oficiálních občerstvovacích stanic. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI ZÁVODNÍKY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA JEN NA URČITÝCH PŘEKÁŽKÁCH, což určují Pravidla závodu a popř. specifikuje osoba pověřená Organizátorem (rozhodčí, obsluha překážek).
 24. Závodník nesmí v průběhu závodu odkládat/zahazovat jakýkoli materiál či odpadky, včetně přebytečného oblečení.
 25. Závodník je povinen překonat všechny překážky, které závod obsahuje a nemůže si trať závodu zkracovat či jinak porušovat pravidla trati. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.
 26. Závodník, který není schopen úspěšně překonat danou překážku, je povinen absolvovat náhradní úkol/hendikep určený Organizátorem či jím povřenou osobou, tak, aby závodník nebyl vyloučen ze závodu, ale mohl pokračovat dále. Jedná se především o náhradu za fyzicky a technicky náročné překážky jako je šplh, ručkování atd.
 27. V případě, že je překážka plně obsazena (tzn. závodník nemůže ihned překážku začít plnit), může závodník jít na hendikep. O tomto rozhoduje pouze obsluha překážky a rozhodčí. Závodník si v tomto případě musí povolit plnění hendikepu u obsluhy překážky.
 28. Závodník je povinen dodržovat pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Rychlejší závodník má povinnost závodníky před sebou na sebe upozornit.
 29. Závodník je povinen dodržovat pořádek, vyhazovat odpadky pouze na k tomu určená místa a chovat se ohleduplně ke svému okolí a přírodě.
 30. Pořadatel si vyhrazuje právo zpětné diskvalifikace na základě protestu doloženého důkazním materiálem (foto, video atp.). Protest lze podat nejpozději do 60 minut po doběhu závodníka, kterého se protest týká. Protest se podává po složení poplatku 500,- Kč. Následně jej posoudí a vyhodnotí tříčlenná komise (rozhodčí, ředitel závodu, hlavní pořadatel). Proti rozhodnutí rozhodcovské komise již není možné se odvolat. Případná diskvalifikace nebo jiná formu postihu je plně v kompetenci rozhodcovské komise. Organizátor nemá povinnost přijmout stížnost třetích stran a prohlížet záznamy třetích stran.
 31. Veškeré fotografie a obrazové a zvukové záznamy pořízené během závodu je Organizátor oprávněn použít bez omezení účelu užití a bez nároku na finanční odměnu autorovi fotografií či obrazového a zvukového záznamu.
 32. Nedostaví-li se závodník na vyhlášení vítězů, zříká se tím dobrovolně cen a benefitů. V případě jeho nepřítomnosti může cenu za něj převzít osoba jím pověřená. Organizátor má právo vyžádat si od této osoby identifikační údaje (občanský průkaz). Vyhlášení vítězů pro každý závod bude probíhat dle harmonogramu. Pořadatel si vyhrazuje právo časový harmonogram vyhlašování přizpůsobit aktuálním podmínkám.
 33. Použití loga a slovního spojení „Gladiator Race“ se řídí zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Všechna práva jsou vyhrazena.

 

Konkrétní pravidla týkající se průběhu závodu:

 1. Každých 10 - 15 vteřin (5-20 vt. u dětských závodů) bude startovat jeden závodník nebo jedna dvojice/tým. V případě, že závodník nebude v daný čas na startu, jeho čas mu již běží, nehledě na jeho příchod na startovní čáru. Pořadatel si vyhrazuje právo pro tzv. zdvojený start (tzn. z organizačních důvodů vypustit na trasu závodníka i mimo dané pořadí).
 2. Dodržujeme pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Bude-li závodník záměrně bránit rychlejšímu závodníkovi, bude diskvalifikován.
 3. Překážky na trati se dělí na „POVINNÉ“ a „PŘEKÁŽKY SE HENDIKEPEM“. POVINNÉ PŘEKÁŽKY se musí absolvovat za každých okolností. Jejich nepřekonání = diskvalifikace. PŘEKÁŽKY S HENDIKEPEM jsou překážky, na kterých v případě neúspěchu následuje hendikep v příslušné délce (obvykle 2-3x časově náročnější než překonání dané překážky) odpovídající náročnosti překážky. Tento hendikep bude vždy označen vytyčovací páskou. Součástí hendikepu může být běh se závažím, plazení, poskoky snožmo s gumičkou, raci, pejsek aj.  Zkrácení hendikepu, vynechání hendikepu nebo běh mimo vyznačenou trať vede k diskvalifikaci.
 4. Pokud závodník neposlechne pokyny rozhodčích, organizátorů nebo dobrovolníků/ obsluhy překážky hrozí mu diskvalifikace. Rozhodčí a organizátoři jsou označeni reflexní vestou. Rozhodčí mají navíc píšťalku. Rozhodčí má právo závodníka za porušení pravidel napomenout a následně při jakémkoli dalším porušení pravidel diskvalifikovat.
 5. Kategorie týmy a smíšené dvojice: V případě nesplnění překážky jednoho z nich, plní hendikep celý tým a celá dvojice.
 6. Závodník v kategorii MIX (muž a žena) nebo TÝM musí absolvovat trasu společně s druhým závodníkem (s celým týmem) s maximálním rozestupem 20 metrů (tj. celková vzdálenost mezi prvním a posledním členem mixu nebo týmu), tolerance + 10 metrů je akceptována z důvodu bezpečnosti v nepřehledných/náročných běžeckých pasážích. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci. V případě, že je vzdálenost mezi překážkami menší než 20 metrů, nemůže MIX, TÝM zahájit další překážku, dokud celý MIX/TÝM nedokončil předchozí celou překážku/hendikep. Situaci, kdy další člen týmu může zahájit překonávání překážky, řídí na místě rozhodčí/obsluha překážky.
 7. Každý tým má povinnost startovat s čelenkami GLADIATOR RACE (Jeden za všechny, všichni za jednoho). Čelenky obdrží každý tým při prezenci jakou součást startovního balíčku. Bez řádného umístění čelenky na hlavě nebude tým připuštěn ke startu. Není povoleno sundávat čelenku během závodu. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci. V případě že si použitou čelenku přinesete na další závod, dostanete místo ní oficiální dárek daného závodu.
 8. Každý tým/mix má povinnost při náběhu na překážku hlasitě hlásit TÝM/MIX, tak aby obsluha překážky/rozhodčí toto registroval.
 9. Členové týmu/mixu překonávají překážky během celého závodu jako jednotlivci a platí pro ně i všechna pravidla jako u jednotlivců, včetně definice VZÁJEMNÁ POMOC, DOTYKOVÁNÍ apod. Nově (od 20.8.2019) členové týmu/mixu nemusí dodržovat pravidlo překonávání překážky v jedné lajně! Řídí se logickým pravidlem "kde je volno, tam můžu překonávat”.
 10. Řazení týmů do startovní listiny je striktně řízeno pravidlem data přihlášení týmu. Týmy budou do startovní listiny řazeny s pravidelnými rozestupy a nejdříve od 50 místa od zahájení závodu. Z důvodu pravidelných rozestupů nelze v kategorii TÝMY aplikovat přiřazovací službu KAMARÁDI. Dobrovolníci startující jako tým mohou být řazeni ve vlně dobrovolníků.
 11. Řazení závodníků do startovní listiny je řízeno datem přihlášení, pořadím v rankingu (pouze na vyžádání) a ve výjimečných případech na základě rozhodnutí pořadatele.
 12. Před startem hlavního závodu proběhne dle harmonogramu představení překážek a prezentace důležitých pravidel. Účast na setkání není povinná, ale důrazně ji doporučujeme.
 13. Začátek a konec překážek je označen čárou, zvonkem nebo dotekem prvního a posledního segmentu – označeno reflexním sprejem. Držte se pokynů dobrovolníků na každé překážce.
 14. Ničit či jinak poškozovat vytyčovací pásku a kolíky je trestáno diskvalifikací.
 15. Zkoušení a vstup na překážky před začátkem závodu se řídí striktně pokyny Organizátora. Vždy je ovšem na vlastní riziko závodníka. Za nezletilé osoby odpovídají rodiče.
 16. Obsluha překážky/rozhodčí nesmí pomáhat závodníkovi v překonání překážky.
 17. Závodník, který již dokončil svůj závod, nesmí pomáhat někomu dalšímu při zdolávání překážky.

 

DEFINICE VZÁJEMNÁ POMOC:  Pojmem „vzájemná pomoc“ se rozumí následující situace: Každý závodník se maximálně snaží překonat všechny překážky vlastní silou. V případě, že je zřejmé, že není schopen překážku překonat, může u některých překážek (zpravidla bariéry) v kategorii OPEN přijmout pomoc od jakéhokoli jiného závodníka, který mu ji nezištně nabídne. Každá překážka má v pravidlech určeno, zda je vzájemná pomoc dovolena či zakázána. V kategorii RACE je vzájemná pomoc povolena pouze u MIXŮ a TÝMŮ. 

CO NENÍ VZÁJEMNÁ POMOC: V případě, že se v průběhu závodu objeví strategie dvou či více běžců (jednotlivců) záměrně pomoci při překonávání překážek jiné osobě s úmyslem zrychlit jeho/její čas na trati, bude takové jednání klasifikování jako důvod k diskvalifikaci. Toto omezení se týká pouze kategorie jednotlivců, nikoli mixů a týmů u nichž se vzájemná spolupráce během závodu předpokládá.

PPOJEM DOTYKOVÁNÍ: Tím se rozumí snaha závodníka si urychlit průběh závodu bez jakékoli snahy překonat překážku. V praxi to znamená, že závodník přiběhne k překážce, dotkne se jí a pokračuje na hendikep. Takové jednání může vést k diskvalifikaci. V případě, že je překážka plně obsazena (tzn. závodník nemůže ihned překážku začít plnit), může závodník jít na hendikep. O tomto rozhoduje pouze obsluha překážky a rozhodčí. Závodník si v tomto případě musí povolit plnění hendikepu u obsluhy překážky.

DEFINICE MAXIMÁLNÍ SNAHA O PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽKY: Znamená, že závodník započne plnit překážku dle instrukcí rozhodčího/obsluhy překážky. Např. nastoupí na první chyt a stup, visí v kruhu, začne šplhat, vyskočí na překážku apod. jinými slovy, udělá pokus o její překonání.