holice 02

PRAVIDLA ZÁVODU

 
__________________________________________________________

 

PŘEKÁŽKY A DETAILNÍ PRAVIDLA >> 

>> Zde naleznete přehled překážek, se kterými se můžete setkat na závodech GLADIATOR RACE. Seznam postupně doplňujeme a aktualizujeme. Pro přehled překážek v konkrétním závodě si prohlédněte sekci MAPA ZÁVODU u daného závodu. <<


__________________________________________________________

 

 

Všeobecná pravidla závodu GLADIATOR RACE pořádaným spolkem Sportvisio, z.s.

 1. Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně registroval. Řádnou registrací se rozumí vyplnění přihlašovacího formuláře a včasná úhrada startovného. Při registraci je závodník povinen uvádět pouze pravdivé a úplné údaje. Termíny, do kdy musí být částka připsána na účet spolku Sportvisio, z.s., se sídlem Střední 1724, Hradec Králové 500 08, IČ: 01227602 (dále jen jako „Organizátor“) se nachází na webových stránkách www.gladiatorrace.cz. Registrace a úhrada startovného v místě konání závodu jsou možné pouze v případě volné kapacity závodu.

 2. Závodník se může závodu účastnit pouze po vyplnění a podepsání dokumentu „REVERZ – Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví, majetku a využití autorských práv“. Tento dokument lze stáhnou  ZDE >>. Povinností každého závodníka je odevzdat vyplněný a podepsaný REVERZ při registraci.

 3. Závodník je povinen číst veškeré informace, nařízení a doporučení, které mu jsou předkládány organizátorem akce, včetně emailové komunikace!

 4. Závodník mladší 18 let se může závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce, který svůj souhlas deklaruje vyplněním a podepsáním dokumentu „REVERZ – Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví, majetku a využití autorských práv“. Tento dokument lze stáhnou  ZDE >>. Povinností každého závodníka je odevzdat vyplněný, podepsaný REVERZ při registraci. KIDS GLADIATOR RACE  se řídí vlastními pravidly, kdy za každé dítě musí REVERZ podepsat zákonný zástupce.

 5. Pokud se z jakéhokoli důvodu závodník nemůže či nechce účastnit závodu, umožňuje Organizátor převést startovní číslo na náhradníka, a to za podmínky nahlášení  Organizátorovi nejpozději do data uzavírání online registrací uvedeného na webových stránkách Organizátora www.gladiatorrace.cz  nebo na místě za administrativní poplatek 100,- Kč.

 6. Pokud se z jakéhokoli důvodu závodník nemůže či nechce účastnit závodu a nevyužije možnosti účasti náhradníka, nebude mít Organizátor povinnost vrátit závodníkovi startovné, který na vrácení ztrácí nárok a startovné propadá ve prospěch Organizátora.

 7. Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný harmonogram závodu či závod zrušit bez náhrady z důvodu okolností způsobených vyšší mocí, živelnou událostí a dále z příčin bezpečnostních a z dalších závažných důvodů (např. mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek - vichřice apod.), na jejichž vzniku Organizátor nenese účast, či bude-li to stanoveno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takovýchto případech nebude mít Organizátor povinnost vrátit závodníkovi startovné, který na vrácení ztrácí nárok a startovné propadá ve prospěch Organizátora. V takovýchto případech nebude mít Organizátor povinnost odškodnit závodníky za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s tímto organizačním opatřením.

 8. Závody konané v sobotu a neděli jsou hodnoceny a vyhlašovány samostatně.

 9. Závodník musí být plavec.

 10. Závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí a tuto skutečnost potvrzuje svou registrací. Uvědomuje si riziko zničení jeho věcí i možného zranění při závodě. Organizátor nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě či jeho sledováním. Závodník se vzdává práva požadovat po Organizátorovi odškodné. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník také svým podpisem před startem. U dětských závodů zodpovídá za toto prohlášení rodič dítěte.

 11. Organizátor neodpovídá závodníkovi za jakoukoli škodu na věcech závodníkem odložených v areálu místa konání závodu včetně věcí uložených v dopravním prostředku či věcí zanechaných kdekoli na trati, vyjma poškození, ztráty nebo zničení věci, kterou závodník odložil v místě k tomu určeném Organizátorem.

 12. Závodník se nemůže účastnit závodu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. V takovém případě nebude závodníku umožněno závod absolvovat.

 13. Závodník musí být pojištěn pro případ úrazu své osoby v průběhu závodu. Organizátor doporučuje závodníkovi uzavřít pojištění pro případ úrazu či způsobení jiné újmy třetím osobám v průběhu závodu.

 14. Závodník je povinen přizpůsobit své oblečení danému závodu. Organizátor doporučuje závodníkovi užít pro účel závodu pevnou obuv, sportovní oblečení, které je možné znehodnotit, popřípadě oblečení s logem týmů. Za škodu vzniklou na obuvi, oblečení a dalších doplňcích Organizátor závodníku neodpovídá.

 15. Organizátor zakazuje závodníku použití obuvi s hroty či nevhodného oblečení a doplňků (např. cvočků, náramků, prstýnků, řetízků, karabin), které jsou způsobilé přivodit závodníkovi či třetím osobám újmu. V takovém případě nebude závodníku umožněno závod absolvovat.

 16. Organizátor doporučuje závodníkovi užít pro účel závodu ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, chrániče kloubů a páteře, fixaci kotníků, atd.

 17. Závodník je povinen řídit se striktně pokyny Organizátora a dalších osob jím pověřených. Závodník je povinen seznámit se s veškerými předkládanými informacemi, nařízení a doporučeními Organizátora a osob jím pověřených.

 18. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat závodníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních závodníků či diváků.

 19. Závodník v kategorii MIX (muž a žena) nebo TÝM musí absolvovat trasu společně s druhým závodníkem (s celým týmem) s maximálním rozestupem 10 metrů ( tj. celková vzdálenost mezi prvním a posledním členem mixu nebo týmu). Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.

 20. Každý tým má povinnost startovat s čelenkami GLADIATOR RACE (Jeden za všechny, všichni za jednoho). Čelenky obdrží každý tým při prezenci. Bez řádného umístění čelenky na hlavě nebude tým připušťěn ke startu. Není povoleno sundávat čelenku během závodu. Porušení tohoto pravidla můž vést k diskvalifikaci. V případě že si použitou čelenku přinesete na další závod, dostanete místo ní oficiální dárek daného závodu.

 21. Závodník nesmí vyběhnout na trasu bez přiřazeného startovního čísla a čipových hodinek, které má připnuté na pravém zápěstí. Při jejich ztrátě nebude moci být změřen závodníkovi přesný čas. Současně bude každému závodníkovi namalováno číslo fixem na obličej nebo paži. Závodník je povinen chovat se tak, aby nedošlo ke ztrátě či poškození čipu a po skončení závodu jej odevzdat na předem určené místo. V případě poškození či ztráty čipu je závodník povinen uhradit Organizátorovi vzniklou škodu a to ve výši 100,- Kč. 

 22. Pokud bude závodník z jakýchkoli důvodů donucen závod předčasně ukončit, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližší osobě pověřené Organizátorem.

 23. Závodník je povinen absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI ZÁVODNÍKY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA JEN NA URČITÝCH PŘEKÁŽKÁCH, což určuje osoba pověřená Organizátorem.

 24. Závodník je povinen překonat všechny překážky, které závod obsahuje a nemůže si trať závodu zkracovat či jinak porušovat pravidla trati. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.

 25. Závodník, který není schopen úspěšně překonat danou překážku, je povinen absolvovat náhradní úkol určený Organizátorem či jím povřenou osobou, a to běžecký trest (v různé formě, např. plazení) tak, aby závodník nebyl vyloučen ze závodu, ale mohl pokračovat dále. Jedná se především o náhradu za fyzicky a technicky náročné překážky jako je šplh, ručkování atd.

 26. Závodník je povinen dodržovat pořádek, vyhazovat odpadky pouze na k tomu určená místa a chovat se ohleduplně ke svému okolí a přírodě.

 27. Závodník je povinen dodržovat pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu.

 28. Veškeré fotografie a obrazové a zvukové záznamy pořízené během závodu je Organizátor oprávněn použít bez omezení účelu užití a bez nároku na finanční odměnu autorovi fotografií či obrazového a zvukového záznamu.

 29. Závodníkovy bude předána cena pouze v den závodu. V případě jeho nepřítomnosti může cenu za něj převzít osoba jím pověřená. Organizátor má právo vyžádat si od této osoby identifikační údaje (občanský průkaz). Nedostaví-li se závodník na vyhlášení vítězů, zříká se tím dobrovolně cen a benefitů. Vyhlášení vítězů pro každý závod bude probíhat dle harmonogramu. Pořadatel si vyhrazuje právo časový harmonogram vyhlašování přizpůsobit aktuálním podmínkám.

 30. Použití loga a slovního spojení „Gladiator Race“ se řídí zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Všechna práva jsou vyhrazena.

Tato pravidla jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Organizátorem a závodníkem a je povinností každého závodníka se s nimi dopředu, před registrací seznámit.

Tato pravidla představují obecné zásady závodů GLADIATOR RACE pořádaných Organizátorem. Konkrétní pravidla, vztahující se k jednotlivým závodům se mohou od těchto pravidel v případě potřeby lišit a definovat další dodatečné podmínky, které tyto podmínky mění, upravují či doplňují vzhledem k podmínkám trati jednotlivého závodu.


Konkrétní pravidla týkající se průběhu závodu:

 1. Každých 15 vteřin bude startovat jeden závodník nebo jedna dvojice. V případě, že závodník nebude v daný čas na startu, jeho čas mu již běží, nehledě na jeho příchod na startovní čáru. Pořadatel si vyhrazuje právo pro tzv. zdvojený start (tzn. z organizačních důvodů vypustit na trasu závodníka i mimo dané pořadí).

 2. Dodržujeme pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Bude-li závodník záměrně bránit rychlejšímu závodníkovi, bude diskvalifikován.

 3. Překážky na trati se dělí na „POVINNÉ“. Ty se musí absolvovat za každých okolností. Jejich nepřekonání = diskvalifikace. Překážky s hendikepem. Překážky, na kterých v případě neúspěchu následuje běžecký hendikep v příslušné délce odpovídající náročnosti překážky. Běžecký hendikep bude vždy označen vytyčovací páskou. Součástí hendikepu může být běh se závažím, případně plazení. Zkrácení hendikepu, vynechání hendikepu nebo běh mimo vyznačenou trať vede k diskvalifikaci.

 4. Pokud závodník neposlechne pokyny rozhodčích, organizátorů nebo dobrovolníků hrozí mu diskvalifikace. Rozhodčí a organizátoři jsou označeni reflexní vestou. Rozhodčí mají navíc píšťalku.

 5. Pořadatel si vyhrazuje právo zpětné diskvalifikace na základě protestu doloženého důkazním materiálem (foto, video atp.). Protest lze podat nejpozději do 60 minut po doběhu závodníka, kterého se protest týká. Protest se podává po složení poplatku 500,- Kč. Následně jej posoudí a vyhodnotí tříčlenná komise (rozhodčí, ředitel závodu, hlavní pořadatel). Proti rozhodnutí rozhodcovské komise již není možné se odvolat. Případná diskvalifikace nebo jiná formu postihu je plně v kompetenci rozhodcovské komise.

 6. Kategorie týmy a smíšené dvojice: V případě nesplnění překážky jednoho z nich, plní hendikep celý tým a celá dvojice.

 7. Před startem hlavního závodu proběhne dle harmonogramu představení překážek a prezentace důležitých pravidel. Účast na setkání není povinná, ale důrazně ji doporučujeme.

 8. Závodník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI ZÁVODNÍKY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA JEN NA URČITÝCH PŘEKÁŽKÁCH. Vždy určuje dobrovolník/rozhodčí na překážce. Toto upřesňují pravidla překážek.

 9. Všechny překážky musí být v průběhu závodu překonané, pokud závodník nějakou vynechá, ať záměrně, či omylem, je diskvalifikován! Zkrácení trati a jiné porušení pravidel se trestá diskvalifikací!

 10. Začátek a konec překážek je označen čárou, zvonkem nebo dotekem prvního a posledního segmentu – označeno žlutým reflexním sprejem. Držte se pokynů dobrovolníků na každé překážce.

 11. Ničit či jinak poškozovat vytyčovací pásku a kolíky je trestáno diskvalifikací.

 

 

 

DEFINICE VZÁJEMNÁ POMOC*:  Pojmem „vzájemná pomoc“ se rozumí následující situace: Každý jednotlivec se maximálně snaží překonat všechny překážky vlastní silou. V případě, že je zřejmé (po několikerém snažení), že není schopen překážku překonat, může přijmout pomoc od jakéhokoli jiného závodníka, který mu ji nezištně nabídne. Tato vzájemná pomoc vede ke snaze překážku a priori překonat, nikoli díky vzájemné pomoci zvládnout trať co nejrychleji.

CO NENÍ VZÁJEMNÁ POMOC*: V případě, že se v průběhu závodu objeví strategie dvou či více běžců (jednotlivců) záměrně pomoci při překonávání překážek jiné osobě s úmyslem zrychlit jeho/její čas na trati, bude takové jednání klasifikování jako důvod k diskvalifikaci.

*týká se pouze závodu jednotlivců. V kategorii mix a týmy je vzájemná pomoc povolena v rámci definice překážek, a je součástí taktiky a strategie závodící dvojice či týmů. Zde není žádné omezení v posuzování vzájemná pomoc.

Novinky

Více novinek >>

  

hlavni partneri

  

CSOB Pojistovna script negativ 

Under Armour

rebel 01

corny new ALPA pozitiv kopie       Your Body logo tyrkys white